Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Verzending van persoonsgegevens gebeurt veilig
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. Dit is te zien aan ons webadres, hier staat een groen slotje voor. Verder begint de internetlink met ‘’https’’.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Om uw kind een gedegen zwemopleiding te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u zojuist in het aanmeldingsformulier ingevuld. Wij zullen Uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het geven van het zwemonderwijs. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zwembadpersoneel die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Uw bankgegevens zijn nodig om het lesgeld bij u te incasseren. De gegevens worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen deze gegevens, zonder uitdrukkelijke toestemmen van de betrokkene, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden. 


Akkoord
Door het inzenden van gegevens wordt akkoord gegeven op het verwerken van persoonsgegevens zoals hierboven staat beschreven bij ‘’doeleinden van de gegevensverwerking’’.

Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig de gegevens van leerlingen in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt, verwijderen wij de persoonsgegevens van onze klanten na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen ten allen tijde gegevens correct te registreren. Door diverse omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Betrokkenen hebben het recht om een verzoek in te dienen om deze gegevens in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan zwemschool@meekenesch.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Vragen?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mochten er vragen zijn over onze privacyverklaring in het algemeen, kan er een mail worden gestuurd naar:

zwemschool@meekenesch.nl